Завршната сметка на Филхармонија за 2020 година

Завршната сметка на Филхармонија за 2020 година, односно подетални извештаи за Биланс на состојба, Приходи и расходи, како и извештај за Посебни податоци, можете да ја погледнете на следните линкови:

Биланс на состојба, Биланс на состојба (сопствена)
Приходи и расходи, Приходи и расходи (сопствена)
Посебни податоци, Посебни податоци (сопствена)
Структура на приходи, Структура на приходи (сопствена)
Даночен биланс